ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. .De opdrachten worden door LIMOBIZ met de grootste ernst aanvaard, en te goeder trouw uitgevoerd met de middelen waarover het beschikt. Evenwel zal LIMOBIZ nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor vertragingen, gemiste afspraken of andere directe of indirecte schade die de opdrachtgever, een passagier of een derde zou lijden, en die in hoofdorde of bijkomende orde te wijten zou zijn aan elementen van weer, verkeer, wegeninfrastructuur, of mechanisch incident. Overigens zal noch LIMOBIZ noch de chauffeur ten persoonlijke titel op enige wijze aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade andere dan deze die vergoed wordt door de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid onderschreven voor het voertuig.

Artikel 2. Het uitstippelen van de route behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de chauffeur. Hij zal steeds proberen het traject te optimaliseren , hierbij rekening houdend met tijd, afstand, veiligheid en kwaliteit van de wegen. Hij zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor een minder gelukkige keuze.

Artikel 3. LIMOBIZ zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen, kleding of bagage toebehorend aan de passagiers.
Alle schade toegebracht aan het voertuig, hierin begrepen extra-reinigingskosten, zal verhaald kunnen worden op de opdrachtgever, die zich garant stelt voor de passagiers.

Artikel 4. Wanneer het tarief berekend wordt per km of per uur, gebeurt dit vanaf en terug tot de garage gelegen op het uitbatingadres van LIMOBIZ.
Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst zijn in de prijzen steeds inbegrepen de kosten van de chauffeur, brandstofverbruik, wettelijke verzekeringen en rijtaksen, alsook het gebruik van de on-board faciliteiten (audio en multimedia), met uitzondering van mobile-internet en laptop waarvoor een bijkomende prijs in functie van het verbruik wordt berekend.
Zijn niet inbegrepen en worden dus supplementair aangerekend: de tolheffingen (autowegen, bruggen of tunnels), parkings, alsook eventuele boetes die uitsluitend zouden toe te schrijven zijn aan het gedrag van een passagier.
Wanneer de reis door om het even welke reden, hierin begrepen onvoorziene omstandigheden of overmacht, verlengd wordt met meer dan 25 % boven de oorspronkelijk voorziene duur, zullen eventuele chauffeurskosten mogen aangerekend worden à rato van 20 EUR per maaltijd (3 per etmaal) en 100 EUR per overnachting.

Artikel 5. Het gebruik van de faciliteiten aan boord van het voertuig zal steeds in overeenstemming moeten zijn met de wetten, reglementen en gebruiken hieromtrent. Met name verbindt de passagier zich bij gebruik van mobile-internet zich te houden aan de nettiquette en aan de regels van goed gedrag (‘acceptable use policies’) die gelden op de netwerken waartoe hij toegang krijgt. Technische problemen die het gebruik van deze faciliteiten beperken of onmogelijk maken zullen nooit aanleiding kunnen zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 6. In het voertuig geldt een principieel algemeen rookverbod. Hiervan kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijke instemming van de chauffeur. De chauffeur heeft het recht een einde te maken aan de rit indien hij het gedrag van één of meerdere passagiers als onbetamelijk ervaart.

Artikel 7. Bij elke afspraak geldt automatisch een tolerantie-wachttijd van 15 minuten . Voor luchthaven pick-ups is dit 45 minuten na de normaal voorziene landing. Eens die termijn overschreden mag de bijkomende wachttijd aangerekend worden aan het gangbare tarief. Indien deze bijkomende wachttijd meer dan 1 uur bedraagt staat het de chauffeur vrij de opdracht te annuleren, mits hij de opdrachtgever en/of de passagiers hiervan op de hoogte brengt. In dit geval zal door geen enkele partij enige vorm van vergoeding verschuldigd zijn.
Wanneer de passagier bij een afspraak de chauffeur niet kan lokaliseren, dient hij zonder verwijl alles in het werk te stellen om met hem via zijn gsm in contact te treden, om alzo de “no show” tarifering te vermijden.

Artikel 8. .Annulering van een opdracht door de opdrachtgever zal steeds schriftelijk (fax of e-mail) moeten gebeuren. Hierbij zullen volgende vergoedingen in rekening worden gebracht:
verwittiging minder dan 48 uur voor aanvang van de opdracht: 20 % van de totale prijs
verwittiging minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht: 30 % van de totale prijs
verwittiging minder dan 12 uur voor aanvang van de opdracht: 50 % van de totale prijs
Indien een rit niet kan doorgaan omdat de passagiers niet zijn komen opdagen conform plaats en tijdstip van de afspraak (“no show”), zal, na verloop van de hoger vermelde tolerantie-wachttijd, de volledige prijs van de rit vermeerderd met een uur wachttijd verschuldigd zijn.

Artikel 9. .De facturen zijn betaalbaar aan LIMOBIZ binnen de contractuele termijn die op de factuur voorkomt. Elk bedrag dat onbetaald is gebleven op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van 125 EUR., onverminderd het recht van LIMOBIZ om een hogere schade te bewijzen. Bovendien zullen nalatigheidintresten eisbaar zijn zonder ingebrekestelling, à rato van 1,5 % per begonnen maand.

Artikel 10. Op deze overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing, en bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.